ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 414 ทัวร์ลำพูน 1 วัน
วัดศรีดอนมูล - วัดพระธาตุหริภุญชัย - อนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี
วัดพระพุทธบาทตากผ้า - องค์มหาเจดีย์สี่ครูบา - พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เชียงใหม่
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,500 บาท
 • 1,100 บาท
 • 900 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Privates Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • แพ็คเกจนี้ไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  เดินทางไป จ.ลำพูน ไหว้สาครูบาน้อย ที่ วัดศรีดอนมูล
  นมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นวัดที่มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่มีอายุเกิดกว่าหนึ่งพันปี
  ประดิษฐานอยู่กลางวัด เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่องค์หนึ่งในลานนาไทย
  สักการะ อนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวีซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม
  ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. จากนั้นเดินทางไป ชมรอยพระพุทธบาท ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า
  พระพุทธบาทตากผ้าเป็นรอยที่พระพุทธองค์ทรงตากผ้าจีวรไว้บนผาหินซึ่งปรากฏเป็นรอยตารางเหมือนผ้าจีวรของพระ
  ที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ นอกจากนั้นเดินทางไปชมวิวบนยอดเขา องค์มหาเจดีย์สี่ครูบา
  15.00 น. แวะชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เชียงใหม่ เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ความสมหวังในชีวิต หน้าที่การงาน
  สติปัญญา โชคลาภ รวมทั้งขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย จึงทำให้มีผู้คนทุกสาขาอาชีพให้ความเคารพนับถือ
  และสักการะบูชากันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวอินเดียและชาวเอเชียเกือบทุกประเทศ
  17.00 น. กลับที่พัก