ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 407 ทัวร์ลำพูน - ลำปาง
วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กะลาดีไซน์ - ฟาร์มแกะ - วัดพระธาตุลำปางหลวง - นั่งรถม้า
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,500 บาท
 • 1,300 บาท
 • 1,000บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Join/Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสม
  (แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม)
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
  แวะนมัสการวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นวัดที่มีองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่มีอายุเกิดกว่าหนึ่งพันปี
  ประดิษฐานอยู่กลางวัด เป็นเจดีย์องค์เก่าแก่องค์หนึ่งในลานนาไทย
  แวะตลาดทุ่งเกวียน (กาดทุ่งเกวียน) ตั้งอยู่บนทางหลวงเส้นทางจากเชียงใหม่-ลำปาง
  เป็นแหล่งขาย อาหารและสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง
  แวะ ร้านกะลาดีไซน์ สินค้าโอทอปที่ทำจากกะลามะพร้าว

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารริมวัง

  13.00 น. แวะ ฟาร์มแกะ Hug U (ลำปางหนาวมาก)
  และนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนปีฉลู วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองลำปาง
  จากนั้น นั่งรถม้า รอบวัดพระธาตุลำปางหลวง / จากนั้นเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่

  ช่วงเย็น จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่หรือที่อื่นๆ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ