ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 406 ทัวร์ปางช้างแม่สา - ถ้ำเชียงดาว 1วัน
ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ - ปางช้างแม่สา - ถ้ำเชียงดาว - ร้านวนัสนันท์
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,500 บาท
 • 900 บาท
 • 700บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Join/Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสม
  (แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม)
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  ช่วงเช้า รับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
  แวะที่ ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อพร้อมชมกล้วยไม้นานาชนิด
  จากนั้นเดินทางสู่ปางช้างแม่สาอ.แม่ริม นำชมการฝึกช้างลูกช้างและการแสดงของช้างแสนรู้
  เป็นปางช้างที่ รักษาสภาพแวดล้อมของทัศนียภาพของปางช้างเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการเลี้ยงช้าง
  ดังนั้น ช้างที่นี่จึงมีสุขภาพแข็งแรงมีอารมณ์ที่แจ่มใส คุณจึงสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของควาญช้างและช้าง
  ได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนแสดงถึงความฉลาดสามารถรับและปฏิบัติตามคำสั่งของควาญได้อย่างสมบูรณ์

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. ออกเดินทางไป แวะถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปแบบพม่า และหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
  สำหรับการเดินชมภายในถ้ำ มี 3 เส้นทาง คือ
  - เส้นทางแรก ไปชม ถ้ำพระนอน ยาว 360 ม. มีไฟฟ้าส่องสว่าง สามารถเดินชมได้ด้วยตนเอง
  - เส้นทางที่ 2 ไปชม ถ้ำแก้ว-ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
  - เส้นทางที่ 3 ไปชม ถ้ำมืด-ถ้ำม้า ยาว 735 ม.
  ในเส้นทางที่ 2-3 จะเป็นถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการจะเข้าชม จะมีตะเกียงให้

  ช่วงเย็น แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่หรือที่อื่นๆ
  เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ