CMT 402 ทัวร์ขี่ช้าง-ล่องแพแม่แตง 1วัน

ปางช้างแม่ตะมาน หรือ ปางช้างแม่แตง - หมู่บ้านไทยใหญ่ - ล่องแพไม้ไผ่ - นั่งเกวียน

โปรแกรมอัพเดท พฤษภาคม 2565
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3 ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 2,000 บาท
 • 1,700 บาท
 • 1,500 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  08.00 . รถรับที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้าง

  09.00 น. แวะนมัสการ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน ระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงาม
  วิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล
  กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร พระสถูปเจดีย์

  เข้าสู่ปางช้างแม่แตง เดินเล่นในปางช้าง ชมช้างทำงาน

  การแสดงช้างน้อยแสนรู้มีเฉพาะ รอบ 11.15 น. (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายในปางช้าง

  บ่าย นำท่าน นั่งช้าง ชมป่า ลัดเลาะริมน้ำแม่แตง สู่เขตป่าชมความงามธรรมชาติของป่าไม้เชียงใหม่

  พาท่าน นั่งเกวียน ชมทุ่ง ผ่านหมู่บ้านไทยใหญ่ และปะกาญอ

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่กิจกรรม ล่องแพไม้ไผ่ ชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำแม่แตง ผ่านเรือกสวนไร่นา
  ชมวิถีชีวิตของเกษตรกรระหว่างที่ล่องแพ

  17.00 น.กลับที่พัก หรือส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ