CMT 401 ทัวร์ดอยอินทนนท์ 1 วัน

ดอยอินทนนท์ - เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา - จุดสูงสุดดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล
ตลาดม้ง - สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง

โปรแกรมอัพเดท พฤษภาคม 2565
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด โปรแกรมทัวร์อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานที่ท่องเที่ยว
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 - 3ท่าน
 • 4 - 6 ท่าน
 • 7 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,700 บาท
 • 1,300 บาท
 • 1,000 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • - ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - Private Tour
 • - ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  07.30 น. รถรับที่สนามบิน หรือโรงแรม ที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ 1ชั่วโมง45นาทีชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
  ถ้าลูกค้าต้องการเดินเที่ยวเส้นกิ่วแม่ปาน ลูกค้าต้องชำระค่าไกด์ท้องถิ่นที่อุทยานด้วยตัวเอง(ไม่รวมในค่าทัวร์) และใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
  และต้องตัดโปรแกรมอื่นๆออกเป็นบางส่วนตามระยะเวลาที่ใช้ในการเดินเที่ยว

  09.30.00 น. ถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศ
  และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์”
  ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร

  10.00 น. เดินสู่ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  11.00 น. นำท่าน นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย
  พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 น. เที่ยวชม ตลาดม้ง ที่มีทั้งผัก, ผลไม้สดๆ และของฝากต่างๆจากชาวเขา

  14.00 น.แวะชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ
  พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
  พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

  นำท่านสู่ น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร

  ก่อนกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะไหว้พระ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวัดเก่าแก่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สวยงาม ทั้งตัวเจดีย์
  และอุโบสถที่เก็บพระธาตุ เหมาะกับการแวะมานมัสการ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีขวด

  17.00 น. กลับที่พัก หรือส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ