ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 403 ทัวร์เชียงราย 1วัน

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน

>
image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • คนไทย/ต่างชาติ
 • 2 ท่าน
 • 3 - 5 ท่าน
 • 6 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • ปกติ 1,000 บาท
 • 2,000 บาท
 • 1,500 บาท
 • 1,200บาท
 • ประเภททัวร์
 • Join Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • - แพ็คเกจนี้ราคาไม่รวมที่พัก
 • อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - โรงแรมและที่พัก
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • หมายเหตุ
 • ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • - ราคานี้เดินทางแบบ Join Tour / Private Tour
 • - ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
 • - สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
  ตามความเหมาะสม
  (แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม)
 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  แพ็คเกจพร้อมอาหารกลางวัน
  07.00 - 7.30 น. รถรับที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไป จ.เชียงราย
  09.00 น. แวะ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด
  11.00 น. จากนั้นเที่ยว วัดร่องขุ่น ชมอุโบสถปูนปั้นขาว

  จากนั้นเดินทาง แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  เที่ยว อ.เชียงแสน เป็นสถานที่ ที่มีวัดโบราณที่มีอายุนับพันปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงแสนมาหลายชั่วอายุคน
  และชมดินแดน สามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย ที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น 3 ประเทศไทย ลาว พม่า ภายในวันเดียว
  15.00 น. เดินเที่ยว แม่สาย ชายแดนพม่า พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ขนม ของใช้ต่างๆ

  17.00 น. เดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ประมาณ 20.00 น.