ใบอนุญาต เลขที่ 22/00448 | แฟ็กซ์ : 053 - 447564
สายด่วน : 085-6698254 , 088-2587358
cmwonderlandtravel@gmail.com
line id : nimsriwonderland

CMT 101 ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 1 วัน

วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจ็ดยอด - วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง
วัดโลกโมฬี - วัดลอยเคราะห์ - วัดดับภัย - วัดชัยมงคล -ตลาดวโรรส

(ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัดในเมืองที่ต้องการนมัสการได้ ติดต่อทีมงานได้เลยครับ)

image_place
จำนวนผู้เดินทาง
 • 2 ท่าน
 • 3 - 4 ท่าน
 • 5 - 7 ท่าน
 • 8 - 10 ท่าน
 • ราคาต่อท่าน
 • 1,400 บาท
 • 1,200 บาท
 • 1,000 บาท
 • 800 บาท
 • ประเภททัวร์
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • Private Tour
 • โรงแรม / รีสอร์ท
  อัตรานี้รวม
 • - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • - รถรับส่งตลอดรายการ
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุ
  ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท
 • อัตรานี้ไม่รวม
 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
 • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 • หมายเหตุ
 • -ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • -ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
 • -สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
 • ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ
  มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

 • ** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
  เดินทางวันที่ 1 (อาหารกลางวัน)

  เริ่มทัวร์เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

  จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต
  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ภายในวัดยัง มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม

  จากนั้นเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพและบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
  และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า"หากมาเชียงใหม่ แล้วไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

  เดินทางต่อไปยัง วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหาร ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด
  คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอดเหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  จากนั้นไปนมัสการวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธสิหิงค์
  วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่นวิหารลายคำจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำหอไตรวิหารหลวง

  นมัสการวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา
  โดยเฉพาะหน้าประตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ
  อีกทั้ง เมื่อเดินเข้ามาในวัด จะเห็นศาลหลักเมืองอยู่ทางซ้ายมือ ภายในศาลหลักเมืองมี เสาอินทขิล สวยงามตั้งอยู่ใจกลาง รายล้อมด้วยภาพเขียนฝาผนัง

  วัดโลกโมฬี ภายในวัดมีวิหารซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ลวดลายทั้งภายในและภายนอกของวิหารมีลวดลายที่สวยงาม
  ผสมผสานกันระหว่างไม้แกะสลักและปูนปั้น ภายในวิหารก็จะมีพระประธานอยู่หนึ่งองค์

  วัดลอยเคราะห์ เป็นวัดที่มีชื่อเป็นมงคล ซึ่งวัดนี้เปรียบเสมือนการลอยทุกข์ลอยโศกให้พ้นตัว

  นมัสการวัดดับภัย มีตำนานเล่าลือถึงถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา
  ในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้

  วัดชัยมงคล วัดนี้เป็นศิลปะแบบพม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังและพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง

  แวะซื้อของฝาก ที่ ตลาดวโรรส จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่